วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ                          (ยังไม่ดำเนินการ)


เกณฑ์การพิจารณา
                   12.2.1    สถานศึกษามีการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
                   12.2.2    สถานศึกษามีการจัดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
                   12.2.3    สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่เพียงพอ ครอบคลุม ต่อการใช้ประโยชน์
                   12.2.4    สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บสะดวกต่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
0,1  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  25
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
2  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ
50
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
3 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ
75
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
4 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น