วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิจารณา
                   12.3.1    สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
                   12.3.2    สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
                   12.3.3    สถานศึกษาได้รับการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามกฎกระทรวง และเผยแพร่ผล
                                  ประเมินอย่างกว้างขวาง
                   12.3.4    สถานศึกษานำผลตรวจติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุง
                                  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
0,1  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  25
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา2 ข้คิดเป็นร้อยละ50
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
3 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ75
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
4 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น